Monday, July 22, 2013

ނޫސްބަޔާން

22 ޖުލައި 2013

ނޫސްބަޔާން
ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ ދާއިމީ ކަލެކްޝަން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުކޮށްހެދުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން

މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ރަސްމީ ހަފްލާއެއް ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި އެތާންގައި ބަހައްޓާފައިވާ ދާއިމީ ކަލެކްޝަން އެހެންތަނަކަށް ވަގުތީގޮތުން ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅުއްވާކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށްވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.އެފަދަ ވިސްނުމެއް އެގޮތަށް ގެންގުޅުއްވާނަމަ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ.

މިކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި މިގޮތަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް މިފަދަ އާސާރީ ތަރިކަ ބަދަލުކުރުމަކީ އެތަކެއްޗަށް އިއާދަނުކުރެވޭފަދަ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބޭނެ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، މިފަދަ ހަފްލާތައް ބާއްވަން އެކަށީގެންވާ ގިނަ މާލަންތައް މާލޭގައި ހުރުމާއެކު، ދާރުލްއާސާރުގެ ދާއިމީ ކަލެކްޝަން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުކޮށްގެން އެތަނުގައި މިފަދަ ހަފްލާއެއް  ބޭއްވުމަކީ މި ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ގަބޫލުކުރެވޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.
              
މީގެ ކުރިންވެސް ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ ދާއިމީ ކަލެކްޝަން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލަކޮށް މިފަދަ ހަފްލާތަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބާއްވާފައިވާކަން ހިތާމައާއި އެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާސާރީ ތަރިކައާއި ތާރީހަށް އިއާދަނުކުރެވޭނޭފަދަ ގެއްލުން ލިބޭނެ ކަމެއްކަމަށް މި ޖަމްޢިއްޔާއަށް ފެންނާތީ، މިގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އެންމެހާ އިދާރާތަކަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

No comments:

Post a Comment